Tác hại của son môi có chì

Son 3CE có chứa chì không?